Slider
VIZIJA

Vizija skupine Maksim, ki jo ustvarjamo vsi zaposleni v skupini je, da želimo biti najboljša izbira pri kupcih, kar bomo dosegli z nenehnim izboljševanjem proizvodnih procesov, zanesljivostjo dobav, obvladovanjem stroškov, dvigovanjem strokovne ravni sodelavcev, odpravljanjem neugodnih vplivov na okolje, učinkovito rabo energije ter izboljševanjem zdravstvenih, varnostnih in delovnih razmer. Z nenehnim prizadevanjem za izboljšanje znanja zaposlenih, kot tudi za tehnološki napredek in inovativnost, želimo da je naš razvoj trajen, v skladu s poslovanjem, z našimi potrebami in ne ogroža potreb prihodnjih generacij. Želimo postati vodilni na področju socialno odgovorne poslovne prakse in partner spodbude in zgleda v korist celotne družbe.

Vizija Maksim Hudinja, d.o.o.

Postati želimo vodilno poslovno središče na celjskem in najboljša izbira za dolgoročen ali prehoden najem poslovnih, skladiščnih in manipulacijskih prostorov ter vsem deležnikom ponuditi vrhunske ter celovite rešitve in storitve pri upravljanju poslovnih, skladiščnih in manipulacijskih prostorov.

 

POSLANSTVO

Poslanstvo skupine Maksim je navdušiti kupce z našimi izdelki in storitvami na način, ki bo lastnikom omogočil doseganje zastavljenih ciljev, zaposlenim pa nudil dolgoročno socialno varnost, z možnostjo uresničevanja njihovih osebnih, ekonomskih in socialnih ciljev.

Poslanstvo Poslovnega središča Maksim Hudinja

Poslanstvo Poslovnega središča Maksim Hudinja je s svojim ravnanjem in vedenjem ter celostnimi rešitvami navdušiti stranke na način, ki bo lastnikom omogočil doseganje zastavljenih ciljev, zaposlenim bo nudil dolgoročno socialno varnost, z možnostjo uresničevanja njihovih osebnih, ekonomskih in socialnih ciljev, uporabnikom storitev bo zagotavljal kakovostno obravnavo in širši družbi prinašal kompetentne in trajnostne odločitve in rešitve.

 

VREDNOTE

Družbena odgovornost

V skupini Maksim se zavedamo odgovornosti do ljudi in prostora, v katerem delujejo naša podjetja.

 • S številnimi sponzorstvi in donacijami pomagamo tako na športnem kot humanitarnem, kulturnem in umetnostnem področju.
 • Z izobraževanji mladih skušamo nanje prenesti dobre prakse poslovanja in uporabe okolju prijaznih tehnologij ter izdelkov.
 • Posebej občutljivi smo do okoljskega področja, zato v ta namen vlagamo veliko naporov in finančnih sredstev.

Naše vrednote:

 • Uresničevanje potreb kupcev

Uresničevanje potreb in pričakovanj kupcev je največje merilo naše uspešnosti.

 • Učinkovito vodenje

Učinkovito vodenje je osnova uspešnega poslovanja in rasti vsake družbe in skupine kot celote.

 • Skrb za zaposlene

Najdragocenejši kapital so motivirani, sposobni in zadovoljni zaposleni z visoko pripadnostjo podjetju. Zagotavljamo socialno varnost vsem zaposlenim z možnostjo osebnega razvoja posameznika.

 • Skrb za okolje

Zavedanje in skrb za trajnostni razvoj terja tankočutno ravnanje z okoljem. Zavedamo se, da je ohranjanje vitalnosti narave dolžnost in odgovornost slehernega posameznika ter temeljni pogoj za razvoj in usmerjanje naše dejavnosti.

 • Nosilci razvoja

Želimo biti gibalo razvoja v lokalni skupnosti.

 

Vrednote Poslovnega središča Maksim Hudinja

Vrednote poslovnega središča Maksim Hudinja predstavljajo globlji notranji kompas, ki usmerja ravnanja in vedenja organizacije in njenih ljudi ter utrjuje pojmovanje tega, kar je pomembno in za kar se zavzemamo. Vrednote odražajo osnovne prioritete in organizacijsko kulturo podjetja, ki temelji na pozitivnem načinu skupnega mišljenja in delovanja, usmerja medsebojna prizadevanja za skupno dobro ter ustvarja in usmerja prizadevanja za zagotavljanje kakovosti, spodbuja etično ravnanje z zaposlenimi in medsebojno komunikacijo.

Poslovno središče Maksim Hudinja se zavzema za enake vrednote kot celotna skupina Maksim, dodaja pa še sledeče:

 • Spoštovanje (spoštljiv odnos do vseh deležnikov)
 • Ustvarjalnost (razvijanje novih zamisli in uporabo inovativnih pristopov)
 • Razvoj (skrb za osebno rast, učenje in razvoj)
 • Podjetnost/Iniciativnost (izkoriščanje priložnosti in prevzemanje odgovornosti brez oklevanja)
 • Pripadnost (pripadnost organizaciji, ciljem)

 

Skupne vrednote so zavestni izrazi tega, za kar se zavzema organizacija.